Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Bijeenkomst liturgisch beraad november 2018

beraadHet doel van het liturgisch beraad is het uitwisselen van ervaringen tussen alle werkgroepen die te maken hebben met liturgie voor de locatie Sint Bonifacius. Tijdens dit liturgisch beraad zijn de volgende werkgroepen vertegenwoordigd: gastvrouwen, dopen, de beide koren, de gebedsleiders, de lectoren, de poetsmoeders, gezinsviering, misdienaars en acolieten, bloemsierkunst, kosters, beheerders, koffiedrinken in de kerk, de pastoraatgroep en natuurlijk het pastoraal team.

Bij het uitwisselen van ervaringen zijn vooral ook de gebeurtenissen die goed lopen benoemd. Daarnaast kunnen ook de zaken die voor verbetering vatbaar zijn benoemd worden. In de praktijk blijkt regelmatig dat deze punten door een andere werkgroep eenvoudig opgelost kunnen worden. Dit past dan ook weer prima in het jaarthema van onze parochie “meer dan verbindend”. Vrij vertaald komt het erop neer dat we samen meer zijn dan de optelsom van ieder van ons apart.
Per werkgroep benoemen we hier de belangrijkste punten:
Dopen: goede en verbrede bezetting. We zien meer en meer Poolse ouders, de ‘nieuwe’ katholieken. Qua taalbarrière wel een punt van aandacht.
Het pastorale team ziet veel inzet van vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd neemt wel toe.
Wat betreft de kosters is de bezetting van de groep, vooral voor uitvaarten, mager. Uitbreiding met name door vrouwen zou welkom zijn.
Acolieten zijn een vaste en trouwe groep. Bij de misdienaars hebben we een paar enthousiaste kinderen. Het verloop blijft wel een punt van zorg. Voor de groep misdienaars wordt gezocht naar een nieuwe coördinator.
Gastvrouwen en -heren loopt goed met goede bezetting. Voor de reguliere vieringen wordt één gastvrouw of -heer ingezet.
Lectoren hebben een goede bezetting. De onduidelijkheid rondom de dubbele collectes moet worden opgelost.
Schoonmaak verloopt allemaal goed. De kerk is elk weekend weer netjes.
Bloemengroep is een gezellige groep heb ik uit eigen ervaring mogen meemaken. Er wordt elke keer weer veel werk verzet vooral zo rond de kerstdagen.
Gezinsviering met ‘kindje wiegen’ betreft een enthousiaste groep, die elke 14 dagen bij elkaar komt. Alleen de verbinding met de parochie kan beter en daar zal aan gewerkt worden.
Koren: deze hebben veel last door de ziekte van de organist/dirigent. Voorlopig is hier een plan voor tot het eind van het seizoen (juli).
Koffiedrinken achter in de kerk heeft op dit moment voldoende vrijwilligers. We zien er steeds meer mensen gebruik van maken. Ook dit hoort bij “meer dan verbindend”.
Beheerder met vrijwilligerstaken: zoals het verzorgen van het rozenkransgebed in de Mariamaanden mei en oktober voor 15 tot 20 mensen.
Kortom veel positief nieuws met heel veel inzet van veel mensen.

Pastoraatgroep Bonifacius, Ruud Miedema