Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Vanuit het parochiebestuur

HamerHet parochiebestuur kwam bijeen op 9 mei en 6 juni jl. Tevens is het parochiebestuur en het pastoraal team bijeen geweest op 5 juni jl om een 2e aanzet tot visievorming te formuleren ‘wat voor Kerk willen we zijn’. Hierbij weer een korte samenvatting.
• Een afvaardiging van het parochiebestuur en pastoraal team heeft op 19 juni met een bredere groep parochianen van de kern Michael/Bernardus gesproken over de notitie ‘visie op de kern’.
• De jaarrekening 2018 is nog niet gereed voor bespreking en vaststelling. De verwachting is dat dit in september 2019 zal gebeuren. Dit n.a.v. aanvullende vragen vanuit het bisdom.

• Op de 2e brainstormmiddag (5 juni) met pastoraal team en parochiebestuur zijn de missie en visie voor de komende jaren nog wat vollediger gemaakt. Tevens zijn de sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen in beeld gebracht voor nu en de komende jaren. Op 5 juli gaan we verder met het begrip ‘wat en wanneer is een parochiekern levend en vitaal’?
• Een potentieel bestuurslid heeft enkele malen de parochiebestuursvergaderingen bijgewoond. Helaas heeft hij vanwege zijn werk toch moeten afzien van het bestuurslidmaatschap.
• De planvorming renovatie van het parochiecentrum (pastorie Bonifacius) is weer een stapje dichterbij gekomen. Het parochiebestuur is akkoord met het instellen van een projectgroep met als opdracht om de voorbereidingsfase vorm te geven. Op de komende bestuursvergadering (10 juli) zal het e.e.a. duidelijk worden om dit vervolgens aan het Bisdom voor te leggen. Het parochiecentrum vertoont grootschalig achterstallig onderhoud en dient te worden klaargemaakt voor de komende 15-20 jaar.
• Het parochiebestuur werkt aan een meer-jaren onderhoudsplan (MJOP) voor al ons vastgoed.
• Het parochiebestuur is akkoord gegaan met het aantrekken van een schoonmaakdienst (beperkt contract) voor de Jozefzaal bij de Bonifaciuskerk.
• Het parochiebestuur denkt na over de opvolging van de vrijwilliger-ICT’er eind dit jaar. Indien we geen opvolger kunnen vinden zullen we een bedrijf moeten gaan inhuren.
• Het parochiebestuur heeft de leden Tineke Heemskerk, Erna Teule en Anneke Koeckhoven bij het Bisdom voorgedragen voor een herbenoeming. De herbenoeming voor Tineke Heemskerk is aangevraagd voor twee jaar. Het parochiebestuur blijft op zoek naar een nieuwe secretaris die haar kan opvolgen.
• Er zullen de komende weken aan een aantal vrijwilligers parochie-onderscheidingen uitgereikt worden op de parochiekerndagen in de diverse kernen.
• We gaan een werkgroep ‘kerkbalans’ formeren in onze parochie om wellicht een andere aanpak te kiezen voor de jaarlijkse actie kerkbalans. Waarbij de aanpak overigens per kern kan verschillen. We maken ons zorgen n.a.v. een trend van dalende financiële bijdragen, terwijl de kosten zullen toenemen. Zie bv. mogelijke inhuur ICT en inhuur schoonmaken. Dit ook gerelateerd aan een afnemend aantal, en vergrijzing, van onze vrijwilligers.

Marien Verhulst, gespreksleider