Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Vanuit het Parochiebestuur

Het parochiebestuur kwam bijeen op 5 september. Hierbij weer een korte samenvatting.
*De Rekening en Verantwoording 2018 is door de financiële commissie en penningmeester uitgebreid toegelicht en daarna vastgesteld door het parochiebestuur. We komen uit op een negatief resultaat van €173.222,-. De begroting 2018 is destijds opgemaakt met een negatief resultaat van €45.700,-. Verschil: €127.522,-. De verschillen zijn voornamelijk te wijten aan verminderde inkomsten. In een volgende editie komt een nadere toelichting. Waarschijnlijk kunnen we dan ook de begroting 2020 publiceren.

*Het voorlopig ontwerp Renovatie Parochiecentrum (pastorie Bonifacius) is goedgekeurd. We stellen € 750.000,- beschikbaar voor de broodnodige renovatie. Deze investering wordt betaald uit de opgebouwde reserves. Dit budget is taakstellend. Doelen van de renovatie zijn: energiebesparing, vervangen van interne voorzieningen/groot onderhoud en het verbeteren van het comfort van de werkplekken. Het plan is in nauw overleg met de diverse gebruikers tot stand gekomen. Dit besluit ligt nu ter goedkeuring bij het Bisdom. Als het Bisdom ons besluit goedkeurt, verwachten we dat voor Kerst 2019 de aanbesteding gereed kan zijn. De start van de werkzaamheden verwachten we in het voorjaar/zomer 2020. De Jozefzaal wordt de tijdelijke huisvesting van het secretariaat. Het pastoraal team zal waarschijnlijk onderdak zoeken in de pastorie van de HH. Engelbewaarders.
*In de maanden september en oktober is het parochiebestuur en pastoraal team in gesprek met de commissie van beheer en pastoraatgroep van iedere kern in het kader van de te ontwikkelen visie op de vraag hoe onze parochie kerk wil zijn in de komende 10 tot 15 jaar. De visie gaat zowel over de parochie als geheel als over de afzonderlijke parochiekernen.
In de vergadering van 7 november zullen we de begroting 2020 behandelen en zo mogelijk vaststellen.
Marien Verhulst, gespreksleider