Privacy

Aan de bescherming van uw privacy hecht de parochie veel waarde. We dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Daarvoor hanteert de parochie een privacyverklaring.
Wanneer u denkt dat u op onze website gegevens tegenkomt waarmee uw privacy geschaad wordt dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken. Dit kan via het centraal secretariaat van de parochie.

Verkoopcontract m.b.t. Rijndijk 108 ontbonden

Op 18 december jl. is het verkoopcontract m.b.t. Rijndijk 108, de 'pastorie', tussen de parochie Heilige Thomas en Woonwens Wonen ontbonden. Daarmee is een nieuwe situatie ontstaan. Deze situatie schept ruimte voor andere oplossingen voor de 'pastorie'.

De uitkomsten van het reeds ingezette visietraject zullen daarbij richtinggevend zijn. Die uitkomsten zullen ook belangrijke richtlijnen bieden voor de te zetten vervolgstappen voor de 'pastorie', waarover het Parochiebestuur zich moet beraden. Dit proces vraagt om zorgvuldigheid en aandacht en kost dus tijd.

Het parochiebestuur wil in de loop van 2020 bij u terugkomen over de uitkomsten van het visietraject en over de wijze waarop het parochiebestuur daar samen met de parochianen verder invulling aan wil geven. Diverse ontwikkelingen maken het nodig dat er dan ook parochiebreed op een andere manier dan nu naar de gebouwen gekeken zal moeten worden.