Vanuit het parochiebestuur

archievenBehalve enige informatie vanuit het parochiebestuur (vergadering 8 februari en 8 maart), wil ik u weer wat schrijven over het parochiearchief.
Behalve over onderstaande punten besteedt het bestuur momenteel veel tijd aan de situatie in de kern Hazerswoude-Rijndijk en aan de renovatie van het parochiecentrum (de voormalige pastorie) in Alphen.

Nieuwe privacywetgeving
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere, dat iedereen die toegang heeft tot de leden- en financiële administratie van de parochie een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet hebben. Degenen die het betreffen, zijn of worden door het parochiebestuur gevraagd hiervoor te zorgen.

Archieven binnen onze parochie
De archieven van onze parochie zijn zogenaamde particuliere archieven. Ze zijn en blijven eigendom van de parochie H. Thomas. Ze worden alleen in bewaring gegeven bij het gemeentearchief in Alphen aan den Rijn.
Dat betekent ook dat derden alleen in de archieven mogen kijken na schriftelijke toestemming van het parochiebestuur. Het zijn dus geen openbare archieven.
Van alle parochiekernen zijn inventarislijsten gemaakt, zodat we weten wat er is en wat er naar het archief gegaan is. Hierbij kunt u denken aan:
- notulen van de kerkbesturen;
- doop-, trouw- en begraafboeken;
- financiële stukken;
- notulen boeken en financiële verslagen van de vroegere armenbesturen;
- stukken over en van de oude parochiescholen (stichting, bouw van de scholen, enz.);
- stukken over de vroegere pastoors en kapelaans;
Volgende keer hoop ik u iets te schrijven over de oudste stukken die in ons bezit zijn.

Piet Hoeksel, vicevoorzitter parochiebestuur