Bericht Parochiële Caritas Instelling (PCI)


BerichtDe PCI heeft als doel de armoede op te sporen en, waar nodig, aan uiterste nood hulp te bieden. De PCI doet dit met een deskundig team van bestuursleden die ingediende vragen van personen beoordelen. De hulp wordt ook geboden aan organisaties, die mede hulp bieden aan armenzorg. Hierbij te denken aan voedselvoorziening, sociale- en maatschappelijke zorg, opvang daklozen en asielzoekers etc. Dit werk doet het bestuur in het vertrouwen dat u, als parochiaan, ons schenkt. Het bestuur zal daar in goede zorg mee omgaan.

Uw vertrouwen blijkt uit giften, die de PCI mag ontvangen. De afgelopen maand zijn wij dan ook blij verrast met enkele giften en dit bemoedigt het bestuur dan weer om met dank voor uw vertrouwen verder te gaan in het zorgen voor een goede besteding.
Door het coronavirus is het, afgezien van voedselhulp, nog steeds ongewis welke hulpvragen er komen. De PCI verwacht in 2021 zeker nog financiële steun te moeten geven aan noodhulp als gevolg van de coronacrisis.
Heeft u hulp nodig in welke zin dan ook, neem dan contact met ons op. Wij weten dat het moeilijk is een drempel over te gaan om hulp te vragen of te aanvaarden, maar weet dat de PCI uw aanvraag met de grootste zorgvuldigheid zal behandelen.
De PCI is tevens nog op zoek naar enkele bestuursleden, bij voorkeur uit de parochiekernen St. Bonifacius en de Heilige Geest, daar deze kernen nog niet voldoende vertegenwoordigd zijn in ons bestuur.
Het is niet veel werk en de taak bestaat uit het (mee)beoordelen van aanvragen en/of in het uitoefenen van bestuurstaken. We vergaderen circa vier keer per jaar en bezoeken een enkele keer jaarlijkse bijeenkomsten vanuit het Bisdom.
Heeft u meldingen, vragen of interesse aan de hand van bovenstaande informatie, schroom dan niet contact op te nemen via het e-mailadres van het secretariaat. Contactgegevens van de PCI vindt u in de colofon op de achterzijde van dit parochieblad.

Met vriendelijke groet, het bestuur van de PCI