Dienen (Diaconie)

Diaconie is dienen, er zijn voor een ander. Vanuit de parochie proberen we een bijdrage te leveren aan het verminderen en opheffen van lijden en maatschappelijke nood van (groepen) mensen in onze samenleving.
De werkgroep diaconie bedenkt hoe we de diaconie in de parochie gestalte kunnen geven. Dichtbij wordt medewerking verleend aan initiatieven in Alphen aan den Rijn, zoals het inloophuis Oase, Stichting Poortwachter en inloophuis Open Venster, kerstpakketten en kerstattentie acties. Daarnaast worden mensen op individuele basis ondersteund via de caritas.
Steeds meer wordt er interkerkelijk samengewerkt. Zo hebben de diaconieën van de drie kerken in Hazerswoude-Dorp een vorm van overleg, en in Alphen kennen we het DPA het diaconale platvorm Alphen. Dat een werkgroep is dat werkt onder de paraplu van de Raad van Kerken van Alphen aan den Rijn waarvan de meeste denominaties van de verschillende kerken lid van zijn.
Jaarlijks houden wij in onze parochie ook diaconale weekenden, waarbij we in liturgie, verkondiging en acties aandacht vragen voor de diaconie.