Jaarbericht 2023 Parochiële Caritas instelling H. Thomas

Dit jaarbericht is een verkorte versie van het jaarverslag 2023, dat op 4 april 2024 is vastgesteld door het PCI bestuur. Beiden zijn te vinden op de website https://www.heiligethomas.nl/parochiele-caritas-instelling.

In dit jaarbericht gaan we in op onze bestaansreden (missie), het bestuur, onze werkwijze en de in 2023 gerealiseerde hulpverlening en tenslotte op de samenwerking in het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn.

Missie

Caritas bestaat al vele eeuwen. Inmiddels doen we dat onder de naam Parochiële Caritas instelling. De PCI heeft als missie om met het vanuit de parochianen bijeen gebrachte vermogen invulling te geven aan de 8 werken van Barmhartigheid.

8 werken van Barmhartigheid

Bestuur

De PCI streeft ernaar dat ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende kernen binnen de parochie. Ook diversiteit in de zin van een evenwicht in man/vrouw verhouding speelt mee. Een bestuurder wordt voorgedragen bij het Bisdom en benoemd door de bisschop. De benoemingstermijn is 4 jaar met de mogelijkheid om één keer herbenoemd te worden. Het bestuur bestond in 2022 uit 7 personen: een voorzitter, vice- voorzitter, secretaris, penningmeester en 3 algemeen bestuursleden.

Werkwijze

De Parochiële Caritas Instelling geeft aandacht aan concrete (financiële) noden van zowel personen als groepen. De PCI beschikt over gelden die door giften, legaten en beleggingen zijn verworven. Het bestuur bewaakt de financiën en keert, na toetsing, uit aan personen en groepen mensen die een hulpvraag indienen of wijzen hen op de mogelijkheden van de overheid. Hulp kan worden verstrekt aan inwoners van Alphen aan den Rijn. Toetsing van een aanvraag geschiedt door middel van het doorlopen van een beslisboom met eisen/randvoorwaarden.

Hulpverlening in 2023

Er is in 2023 kortdurende financiële hulp verleend aan 11 gevangenen voor een gerichte behoefte en 1 Syrisch gezin. En o.a. aan de volgende organisaties:
Voedselbank - kerstinkoop: verse en lokale producten;
Voedselbank: kindervakantiekamp;
Penitentiaire instelling Alphen aan den Rijn : Kerstpakket met basisproducten voor 350 gevangenen;
Kledingbank: kledinginzameling o.a. ten behoeve van kledingpakketten voor gevangenen; Stichting Hospice Alphen-Nieuwkoop ontving de volledige opbrengst van de Sacramentsdagcollecte van € 2.178,90 ten behoeve van het noodfonds.
Ook is het restant aan middelen voor ontspanningsactiviteiten uit 2022 in 2023 besteed.

Samenwerking

De PCI werkt nauw samen met het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn (DPA). In het DPA komen vertegenwoordigers bijeen van meer dan 20 geloofsgemeenschappen en een aantal hulpverlenende organisaties uit Alphen aan den Rijn.
Organisaties waarvan vertegenwoordigers in het DPA bijeenkomen zijn o.a.: de Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken, de Stichting Geldzorg Alphen aan den Rijn, Stichting Nieuwe Alphenaren, P.I. Alphen aan den Rijn , Stichting Het Open Venster, Kledingbank Groene Hart, De Kerstpakkettenactie Alphen aan den Rijn. Het DPA coördineert hulp aan deze organisaties of individuen. Via de organisaties binnen het DPA komen geregeld aanvragen bij de PCI terecht

Het uitgebreide jaarverslag vindt u hier

PCI logo