Doopsel

Het doopsel is het eerste sacrament dat iemand kan ontvangen. Door het doopsel wordt iemand opgenomen in de gemeenschap van gelovigen. Door te kiezen voor de doop belooft u als ouders uw kind naar het voorbeeld van Jezus te leren leven.

Een aantal veelgestelde vragen hebben we hieronder vermeld. Mocht uw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met één van de secretariaten.

 

*****

Ik wil mijn kind laten dopen. Waar moet ik het aanmelden?

Aanmelding kan bij de secretariaten van de parochiekernen (telefonisch of mondeling) of via het aanmeldingsformulier doopsel. Omdat de doopdata vastliggen, moet er gekozen worden uit de vastgestelde doopdata met de daarbij horende voorbereidingsavonden. Een actueel overzicht voor onze parochie vind u hier.

Hoe wordt zo’n doopviering voorbereid?

Aan een doopviering gaan twee voorbereidingsavonden vooraf. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk beide ouders hierbij aanwezig zijn. Op de eerste avond ligt de nadruk op de geboorte, de naamgeving, de motieven waarom u uw kind wilt laten dopen en de betekenis van de doop.
Op de tweede avond staan we stil bij het beeld van God dat u als ouders heeft en is er aandacht voor de doopviering, de symbolen en symbolische handelingen die hierbij gebruikt worden. Vervolgens wordt de invulling van de viering (met elkaar) besproken aan de hand van een map met keuzemogelijkheden, waarbij een eigen inbreng zeker mogelijk is.


Hoe zit het met de peter en/of meter?

Bij de doop zijn getuigen aanwezig, dit kunnen een peter of meter zijn of de parochianen in de kerk. Ze beloven mee te werken aan de  geloofsopvoeding van het kind. Omwille van de geloofsopvoeding is het belangrijk dat één van de ouders én één van de peetouders gedoopt is. Peetouders zijn niet verplicht het voogdijschap op zich te nemen als de ouders overlijden. Voor afspraken daarover moeten ouders bij de notaris zijn.


Kan ik mijn kind laten dopen als mijn partner niet katholiek is?

U belooft uw kind een christelijke opvoeding te geven, daarvoor hoeft een ouder niet per se R.K. te zijn. Wel moet de niet-katholieke ouder er (dus) achter staan dat het kind christelijk wordt opgevoed en kan hij/zij daaraan een bijdrage leveren of in elk geval de katholieke ouder de ruimte daarvoor geven. Overigens is de doop in de katholieke kerk erkend door de protestantse kerk en andersom.


Kunnen grotere kinderen en/of volwassenen zich ook laten dopen?

Een ouder kind (vanaf 7 jaar) kan er zelf voor kiezen gedoopt te worden. Ook aan deze doop gaan voorbereidingsbijeenkomsten vooraf, waarbij de dopeling zelf intensief betrokken is. Volwassenen die gedoopt willen worden volgen een speciaal traject.


Hoeveel kost een doopviering?

Geld mag geen belemmering vormen voor mensen om zichzelf of hun kind te laten dopen. Omdat de parochie echter wel kosten maakt, wordt een bijdrage in de kosten gevraagd.

Te downloaden documenten.


Voor andere vragen kunt u zich richten tot één van de secretariaten.